Spring naar inhoud

SZW Forum gebruikt cookies. Lees de Privacy Policy. Klik op de OK knop en overweeg een donatie om het forum te behouden:    OK
OK

Beste Inhoud


#29320 Burn-Out 2 Weken + Onstlag Opkomst?

Geplaatst door Marcel aan 04 mei 2011 - 10:02

Uiteraard mag een werkgever je onder druk zetten. Dat is moreel niet zo netjes, maar er is geen wet die hem dat verbiedt.

Maar loop je niet veel te hard van stapel?

Een werkgever heeft veel verplichtingen bij ziekte van een werknemer. Hij moet zich behoorlijk inspannen om je weer aan het werk te krijgen. Daarvoor zijn regelmatig gesprekken en eventueel de benoeming van een casemangager of inschakeling van P&O en een bedrijfsarts nodig.

Als je ziek bent en niet kunt werken, kan de werkgever je niet verplichten wel te werken. De wkg is geen arts en kan niet beoordelen of je weer kunt werken. Alleen als de bedrijfsarts je hersteld vindt zul je weer aan de slag moeten. Doet dat zich voor en ben je het daar niet mee eens dan kun je een second opinion aanvragen bij UWV. Maar ook dat loopt momenteel al veel te veel op de zaken vooruit. Het eerste gesprek met de werkgever moet nog volgen en de bedrijfsarts heb je nog niet gezien.

Over ontslag zou ik me ook niet te veel zorgen maken. Tijdens ziekte geldt een ontslagverbod. De werkgever moet 104 weken lang (min.70%) loon doorbetalen. Die periode moeten werkgever en werknemer benutten om gezamenlijk aan herstel en re-integratie te werken.

Zie het niet meteen te zwart in en ga niet meteen dwars liggen. Misschien is het zo dat gezien je klachten (burn-out) de werkgever logischerwijs langdurige (en misschien wel permanente) uitval verwacht en het dus gelijk goed, grondig en zorgvuldig aan wil pakken. Regelmatig contact tussen werkgever en werknemer tijdens ziekte lijkt mij helemaal niet verkeerd.

Kijk hier voor de stappen die wkg en wn tijdens ziekte moeten ondernemen.

Re-integratie bij wkg


#29298 Wat Gaat Er Veranderen Door De Wet Werken Naar Vermogen (Wwnv)

Geplaatst door Jets aan 02 mei 2011 - 10:51

Wat gaat er veranderen door de Wet Werken naar VermogenGeplaatste AfbeeldingDe hoofdlijnennotitie over de Wet werken naar vermogen is op 21 april naar de Tweede Kamer gestuurd. De Wet werken naar Vermogen moet de WWB, WIJ, WSW en een deel van de Wajong samenvoegen. Alleen de mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken gaan onder de Wet werken naar Vermogen vallen. Degenen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijven onder de Wajong vallen. De LCR heeft op een rijtje gezet wat de grootste veranderingen zijn voor mensen in de WSW, Wajong en Bijstand.
Uitgangspunten

Mensen met een arbeidsbeperking die straks een beroep doen op de Wet Werken naar Vermogen (WWNV zullen in eerste instantie beoordeeld worden op hun mogelijkheden om (gedeeltelijk) te werken en de aanpak die erbij past om dat te realiseren. Als iemand alleen in een beschutte omgeving kan werken, dan blijft instroom in de Wsw mogelijk en voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijft de Wajong bestaan. Dus:

- Iedereen werkt naar zijn of haar eigen mogelijkheden, bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Ondersteuning en begeleiding zijn beschikbaar voor wie dat nodig heeft;

- De gemeente kan voor wie (nog) niet in staat is om volledig zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, loondispensatie inzetten

- Voor de mensen in de WWNV gelden de polisvoorwaarden van de WWB/WIJ, waaronder de huishoudtoets.Uitvoering

De gemeenten voeren de WMNV uit en worden verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking. Ze krijgen daarbij meer vrijheid om de diverse re-integratiebudgetten naar eigen inzicht te besteden.

- Er komt één ongedeeld re-integratiebudget.

- Gemeenten zullen zich verantwoorden en informatie verstrekken volgens de huidige WWB-systematiek.

- Het kabinet wil gemeenten ondersteunen bij de invoering van de nieuwe regeling WWNV.

- De sociale werkvoorziening wordt ondersteund om zich te kunnen herstructureren. Voor de overbruggingsperiode is maximaal 400 miljoen beschikbaar (over de periode 2012 tot en met 2018).

Er wordt de komende jaren flink bezuinigd. Uit eindelijk moet er 1.850 miljoen worden bespaard door de invoering van de Wet Werken naar vermogen. Dit wordt als volgt verdeeld: 900 miljoen minder voor de Wajong-uitkering, beperking toegang WSW moet 650 miljoen op leveren en tot slot een korting op re-integratiemiddelen WWB, WSW en Wajong van 300 miljoen.

WSW

Geplaatste AfbeeldingDe honderdduizend mensen die nu in de sociale werkplaatsen werken hoeven niet te vrezen voor hun plek. Hun cao-lonen komen wel onder druk te staan, omdat het Rijk het budget voor de WSW voor de nieuw instroom zal afstemmen op een inkomen van 100% wettelijk minimumloon (WML). Het staat de sociale partners vrij een hogere beloning dan 100% WML af te spreken. De meerkosten voor een dergelijke cao zijn voor de rekening van de werkgever.

Er staan zo’n twintigduizend mensen op de WSW-wachtlijst. In principe houden ze recht op hun plek. Maar dan moeten deze wel vrijkomen. Vanaf 2013 komt er namelijk pas een plek vrij als drie andere WSW'ers zijn vertrokken. In de toekomst zullen alleen de mensen die een indicatie beschut werken hebben gekregen in aanmerking komen voor een plaats in de sociale werkvoorziening. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk nog zo'n 30 duizend arbeidsplaatsen overblijven in de sociale werkvoorziening.
Wajongers

Geplaatste AfbeeldingVoor alle Wajongers die voor 2012 zijn ingestroomd, zal geen partner- en middelentoets gelden. Zoals in het regeerakkoord is afgesproken, worden de huidige Wajongers herbeoordeeld om te bekijken wie wel en wie niet over arbeidsvermogen beschikt.

Wie wel kan werken, krijgt te maken met een werkplicht. Ze moeten zich 'naar vermogen inzetten'. Hun uitkering wordt met ingang van 2014 verlaagd van 75 naar 70 procent van het wettelijk minimumloon.

Wajongers die na 2012 in de regeling stromen, zullen uiteindelijk onder de WWNV gaan vallen die officieel in 2013 van kracht wordt. Dat betekent dat ze zich moeten melden bij de gemeenten, en onder andere te maken krijgen met een huishoudtoets. Omdat niet iedereen productief genoeg is om het minimumloon te verdienen, komt er loondispensatie voor de werkgevers.

Daarnaast kan er op individuele basis aanspraak gemaakt worden op andere instrumenten, bijvoorbeeld jobcoaching en werkplek aanpassingen. De beoordeling wat er in het individuele geval noodzakelijk is ligt bij de gemeente.

Bijstand

Geplaatste AfbeeldingOok de WWB wordt aangescherpt. Vanaf volgend jaar worden de regels een stuk strenger. Althans, dat wil staatssecretaris De Krom. Momenteel ligt het voorstel bij de Raad van State en daarna gaat het naar de Kamer. Als alles doorgaat moeten onder andere alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar weer solliciteren. Circa 25 duizend alleenstaande ouders krijgen te maken met een sollicitatieplicht.

Dat is niet het enige wat De Krom doet om mensen 'te prikkelen' een baan te zoeken. De bijstand wordt komende jaren geleidelijk verlaagd. En het wordt lastiger om überhaupt een uitkering te krijgen. Zo vraag je niet meer als individu een uitkering aan, maar als huishouden. Bij de toekenning wordt gekeken naar het inkomen van alle gezinsleden. Alleen het inkomen van minderjarige kinderen en studerende kinderen wordt in principe niet meegeteld tenzij zij te veel verdienen. Naar schatting hebben twintigduizend gezinnen als gevolg van deze maatregel straks minder te besteden. Daarnaast komt er een werkplicht: als je een uitkering krijgt, ben je verplicht een tegenprestatie te leveren.
Standpunt LCR

De LCR staat erg kritisch tegenover de plannen. Het kabinet gaat het hoofddoel ‘iedereen aan het werk’ op geen stukken na halen. En de kwetsbaarste mensen - vooral jongeren - met een arbeidsbeperking, oudere WW-ers en WSW-ers, gaan daar ernstige gevolgen van ondervinden. Definitief langs de zijlijn, zonder perspectief en (voor een deel) gevangen in armoede.

De LCR zal de komende tijd van zich laten horen. Bron
LCR
#36817 Verklaring Van Goed Gedrag (Vog)

Geplaatst door Kan het beter? aan 27 februari 2013 - 09:02

Kan ik mijn cv eens aan jouw opsturen?
Dan ken je mijn achtergrond  en dan weet je dat ik meerdere kanten op zou kunnen ... echter  men wijst me af op onvoldoende ervaring .... of mikt het op de werkervaring, geen recente ervaring etc etc etc


Beste Spohia_V,

Een CV stuur je aan een werkgever als je denkt kans op een baan te hebben. :)

Ik heb (had) zoveel ervaring met het lezen van vacatures dat ik niet eens meer reageer op vacatures waar fouten in zitten of onredelijke eisen gesteld worden. Zie het maar als 'de werkgevers opvoeden'.

Wat jouw ervaringen nu zijn na vele malen solliciteren, die zijn voor vele heel herkenbaar momenteel. Eigenlijk moet je tegenwoordig over een uitgebreid netwerk beschikken en op die manier aan een betrekking zien te komen.

In de mens zit namelijk altijd nog een vorm van schaamte, en als iemand jou persoonlijk kent is een afwijzing iets moeilijker dan een sollicitatie brief uit de honderden inzendingen die op het bureau liggen. Je bent nu niks anders dan een velletje papier in deze tijd.

Maar om die werkgever te overtuigen van jouw kwaliteiten moet je eigenlijk met een heftruck en met een noodgang op zijn voordeur afrijden en op het laatste moment remmen om dan met één vork aan te bellen zonder de boel te beschadigen. Kijk dat maakt nu indruk. :)

p.s.

Ik persoonlijk twijfel niet aan jouw kwaliteiten, maar als je het doet en het gaat fout, zeg dan niet dat het mijn idee was s.v.p.


#35693 Nieuw, De Huishouduitkeringstoets?

Geplaatst door Kan het beter? aan 29 oktober 2012 - 07:11

Uit het regeerakkoord 2012.

"De huishoudinkomenstoets wordt vervangen door een huishouduitkeringstoets. Dit voorkomt dat binnen een huishouden sprake kan zijn van stapeling van uitkeringen, waardoor de inkomsten hoger zijn dan bij de buurman of buurvrouw die aan het werk is. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het wel loont om aan het werk te gaan door dit loon niet te verrekenen met de uitkeringen in het huishouden."

Belangrijk is het dus om vanaf nu vooral niet naast buren te gaan wonen die weinig verdienen! Met zijn allen verhuizen naar Laren, Blaricum of Wassenaar dus.
#35691 Sociale zekerheid en inkomensbeleid Rutte II

Geplaatst door Kan het beter? aan 29 oktober 2012 - 05:42

Het eerste wat er moet gebeuren is alle overbodige instanties overboord gooien. Uitzendbureaus, re-integratiebureaus en bemiddelingsbureaus. Dat ruimt al namelijk flink op.

Ten tweede moeten de gelden en middelen die men gebruikt voor de bijstand en waar men werkt voor een uitkering per direkt omgezet worden in normale banen en loon met dezelfde rechten als andere werkenden.

Wie zelfstandig wil worden moet dat zeker doen maar verknal hier niet de arbeidsvoorwaarden mee van werkende die in loondienst zijn en ontslagen worden om later weer als ZZP'er in dienst te komen. Dit is namelijk funest voor de arbeidsmarkt.

Dit land staat momenteel stijf van de regeltjes en bemoeienis van vele die denken 'interessant' te doen.

De overheid geeft de schuld aan de werkzoekenden, maar zij vergeten dat zijzelf als overheid schuldig zijn aan deze crisis!

De PvdA leider Samsom noemt het een 'nieuw politiek tijdperk'. Ik noem het terug naar zoals het (vroeger) was.

In een land als Brazilië hebben presidenten zoals M. Rutte jarenlang de rijken rijker gemaakt totdat een president opstond en zei "iedereen zal 's morgens een brood eten". En nu gaat het stukken beter in dat land.


#34924 Heel Nederland Krijgt Minder Uitkering Bij Ziekte

Geplaatst door Ziggo1978 aan 04 juli 2012 - 04:28

Helluh !

Zo een gezellig bericht op de vroege morgen .. het bericht luid ................. ja ............. neeeee .... echt wel!

Flexwerker krijgt minder uitkering bij ziekte

Zo meteen wakker ... en om je helemaal wakker te maken .. het bericht komt van .............trom geroffel .....
H(et) K.A.M.P (Krijg Allemaal Maar Poep)..............jeeeeeeeeeeeeeeuj, wat een sukkel

Henk Kamp vind dat flexwerkers namelijk geen prikkel hebben om na een ziekte nog aan het werk te gaan. Wel het ding is namelijk, dat door zijn toedoen binnenkort heel Nederland Flexwerker is, dus we hebben volgens deze meneer met bril en grijs haar, geen prikkels, we zijn lui, en gek en alles, behalve Henk Kamp. Is ie op Twitter ? Anyone ? Anyone ? Of course NOT, deze man winkelt ook niet, komt nooit buiten, kijkt elke keer als ie naar de aldi gaat over zijn schouder. Waar haalt deze man het lef vandaan zeg, Er moet toch wel heel veel kronkels zitten bij deze meneer, slecht jeugd gehad, geen vriendjes, gepest op school, zijn smurfen zijn vroeger afgepakt, hij is weggestuurd bij de kassen enz.

Henk Kamp doet me denken aan bril smurf .. zo van maar grote smurf zei altijd en dan ....piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiew :D
dat piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiew volgt nog wel na 12 September.

En wat doen wij flex burgers hier aan? Niets, we lezen, reageren wat her en der ... en dat was het. Veel mensen zeggen, wacht maar met de verkiezingen .. uhm en dan ? ik hoop niet dat hij nog wat te zeggen heeft na 12 september, dat geld overigens ook voor meerdere Volkspartij voor Vrijheid en Democratie-ers.

Bron van Nieuwsbericht http://www.rtl.nl/co...-bij-ziekte.xml

Flexwerkers krijgen voortaan minder lang een uitkering  wanneer ze ziek worden. De Tweede Kamer stemt donderdag waarschijnlijk  in met een wetsvoorstel van minister Henk Kamp van Sociale Zaken om de  regeling voor deze groep te versoberen. Dat bleek tijdens een debat met  de minister. De duur van een uitkering voor zieke flexwerkers is nu nog 2 jaar,  net als bij werknemers met een vast contract. Straks wordt de termijn  waarop zij een uitkering ontvangen die gebaseerd is op het  laatstverdiende loon bepaald door het aantal gewerkte jaren. Daarna  volgt een veel lagere uitkering, gebaseerd op het minimumloon.
Maar vanavond kijkt Henk weer de fabeltjeskrant, ja ja echt waar meneer  de uil ! En daarna roept ie weer  Hatsjiekidee, waarom stemt niemand meer  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie .. nu moet ik weer wat nieuws verzinnen om zo mijn geld te innen.

Ja ik studeer voor sinterklaas alvast, misschien kan ik aan de slag als Flex Sinterklaas of Flex Paashaas B)


#34851 Sociale Dienst Rotterdam Overtreed De Wet Op Alle Gronden

Geplaatst door Kan het beter? aan 25 juni 2012 - 01:15

In een soort gelijk geval heeft de gemeentelijke ombudsman Ulco van de Pol eerder een advies gegeven zoals in dit  rapport is te lezen. Hierbij moet er wel bij gezegd worden dat dit speelde in 2011. Maar aangezien er voor iemand met WW in 2012 er geen verplichte inspanningsperiode opgelegd kan worden zijn er in dit het rapport toch overeenkomsten met de situatie als de procedure in Rotteram.


Overwegingen

Het vereiste van een goede organisatie houdt in dat bestuursorganen ervoor zorgen dat hun organisatie
en administratie de dienstverlening aan de burger ten goede komt. Zij werken secuur en vermijden slordigheden.
Dat brengt onder meer met zich mee dat DWI een aanvraag volgens de correcte procedures en na een juiste beoordeling van behandelwijze in behandeling neemt.

Verzoeker heeft zich reeds op 4 mei 2011 tot DWI gewend om een bijstandsaanvraag te doen. Er is hem een zoekperiode opgelegd en de dienst heeft hem niet direct een aanvraagformulier gegeven. Ook heeft verzoeker zich tijdig en met een valide reden afgemeld voor de afspraak van 7 juni 2011, de datum waarop het aanvraagformulier ingeleverd moest worden. Desondanks verneemt
hij schriftelijk dat de aanvraag niet tot stand is gekomen en dient hij een nieuwe aanvraag in. In de tussentijd heeft verzoeker geen voorschot ontvangen.

Vast staat dat de zoekperiode onterecht is gegeven, omdat het voor DWI duidelijk had moeten zijn dat verzoeker al enige tijd op zoek was naar werk. Dat betekent dus dat de dienst verzoeker op 4 mei direct een aanvraagformulier had moeten geven, zodat spoedig daarna verzoeker een afspraak voor een werkintake zou kunnen maken. Deze verkeerde beoordeling over de juiste
behandeling van de aanvraag heeft tot gevolg gehad dat zich een aaneenschakeling van andere fouten voor heeft gedaan. Zo had verzoeker reeds vier weken na de start van de zoekperiode recht op een voorschot, maar bleef dat uit omdat de dienst ten onrechte van mening was dat de aanvraag niet tot stand was gekomen. Hierdoor werd verzoeker gedwongen een tweede aanvraagprocedure te starten, waarbij de dienst hem alleen wees op de aanvraagmogelijkheid via de website. Het voorgaande toont aan dat de gehele aanvraagprocedure uiterst rommelig is verlopen.

Had de dienst na 4 mei de juiste procedure gestart, dan was een tweede aanvraag in het geheel niet aan de orde geweest. De ombudsman verneemt daarom met instemming dat DWI de beleidsvoorschriften aanpast.

Oordeel

De onderzochte gedraging is in strijd met het vereiste van een goede organisatie.


Ook hier kan men concluderen dat Rotterdam zich ernaar gedraagt geen goede organisatie te zijn en in strijd handelt met de wettelijke regelgeving. Amsterdam luisterde naar de ombudsman en herstelde op het advies van de ombudsman de aanvraagprocedure.


#34842 Kabinet pakt spookburgers aan

Geplaatst door Paul. aan 24 juni 2012 - 08:01

Werknemers van het UWV webcare team zullen opgeleid worden om de Drones op afstand te bedienen eventueel via Twitter. Volgens ICT-specialisten van defensie en het UWV zullen crashes daarom niet voorkomen omdat men geen gebruik maakt van het netwerk van het UWV waarop onder andere ook de werkmap op draait.En hier het resultaat van de eerste test vluchten van het UWV personeel:

Geplaatste Afbeelding


Geplaatste Afbeelding

Geplaatste Afbeelding

Ook op het landen moeten ze nog een beetje oefenen:

Geplaatste Afbeelding


#34787 Werken Voor Je Uitkering Afgeschaft

Geplaatst door Jets aan 20 juni 2012 - 06:39

Je leest het goed, werken voor je uitkering bestaat NIET. PUNT .. ooooow maar hoezo niet dan en uh oh oh oh, maar iedereen zegt het, is stoer en leuk, en lekker kleineren met honderden discussies, is leed vermaak.

THINK! Werk is Werk, daarvoor krijg je geld is dus gewoon geld, er staat niet op elk briefje dat je pint met grote koeienletters UITKERING. Dus dat woord en zin van werken voor je uitkering is gewoon verzonnen om mensen in een hokje te zetten, want het slaat totaal nergens op. oke wat loop ik nu weer te brabbelen wel het zit zo, Ik zat net in de tram en onderweg, meestal val ik in slaap, maar nu heb ik eens even opgelet, je ziet mensen, ja het zijn mensen ... in oranje hesjes, de boel aanvegen. In de stad gekomen zag ik een iets oudere man staan, iets ouder als mijm leeftijd met een bezem achtig iets, ja stoffer en blik aan elkaar, en dacht meteen, dit doe je niet uit vrije wil, je hebt vast een uitkering. De mensen in de stad letten er niet op, ja ik toevallig wel, heel nederland weet dat dit gebeurd. Maar zo alleen, wat moet je de hele dag, ja vegen, ja duhu, maar hoe zit het als je naar de wc moet, waar is de rest van de vegers, staat er ergens een busje of zo, hoe moet ik me dat er bij voorstellen ..

Dit wat deze man, en al die mensen in oranje hesjes die ik tegen kwam, verrichten werk, wat krijg je er voor, geld, dat Nederland het nu uitkering noemt is gewoon zielig. Je verricht werk, je krijgt ONDERBETAALD, door de sociale dienst en je hebt nergens recht op, je hebt recht op bedreigingen.  Is dat dan een uitkering ? I don't think so. Wat dit betreft is de sociale dienst gewoon strafbaar, mensen laten onderbetalen, geen cao, en commanderen en bedreigen is in Nederland niet toegestaan.

Dus dat gebrabbel van werken voor je uitkering is nog erger, als mensen die in de gevangenis werk verrichten, ik bedoel hoe gaan we dat dan noemen, want daar hoor ik niemand over.
Je werkt niet voor je uitkering, je werkt met een inkomen, en of dat inkomen nu door de sociale dienst wordt betaald of door de schoenmaker, het is werk. PUNT.  En dan nog zeggen, het is arbeid gratis voor de werkgevers, waar zijn ze mee bezig, is dat werk minder ofzo? Als je in loondienst komt bij een baas dan heet het opeens loon, dat dacht ik niet, dan heet dat precies hetzelfde, uitkering. Als we het zo gaan doen, dan gaan we het zo doen

Werk is Werk, er bestaan geen geldbriefjes die onderscheid maakt tussen mensen. En iemand die straat veegt is niet werkloos.
En daarmee zijn de mensen die ingezet worden door de sociale dienst nog meer als de gemiddelde nederlander, Yes we are
Deze mensen die worden ingezet, hebben geen vrije dagen, mogen zich niet ziekmelden,  mogen niet 1 seconde te laat komen, mogen niet praten, niet hoesten en niet niezen, geen koffie drinken en geen pauze nemen. Daarbij worden zij onderbetaald, ze hebben geen cao, helemaal niets van wat een gewone werknemer wel heeft.

Dus denk ff twee keer na voor je gaat brabbelen werken voor je uitkering of op behoud van, want werken voor je uitkering of behoud van uitkering bestaat niet
een uitkering is als mensen niet werken, en mensen die worden ingezet bij de Roteb of whatever, werken. Einde verhaal.En als je het niet zo wilt noemen dan geven we een andere naam en dat is dwang en slaven arbeid, dat komt nog het dichste bij in de buurt.

Vertel mij nu eens wat is het verschil in het woord werk tussen iemand  die parttime werkt voor jan lullemans bv of parttime werkt bij de roteb
Je werkt BOTH! Dus .. omdat deze baan is aangeboden door de sociale  dienst heet het ineens uiterking? ja maar zij hebben jou aan deze baan  geholpen
Nou en ! Een recruitment bureau of uitzendbureau heeft misschien miep  wel aan die parttime baan geholpen bij jan lullemans bv, hoe heet dat  geld dan die zij krijgt
recruitment kering ? of uitzendkering ... Je werkt bij beiden toch? alleen bij sociale dienst BV wordt je onderbetaald, dus moet het voortaan maar slavenarbeid heten want dat is het.

En nog even wat anders, banen in de zorg zijn er zat volgens minster kramp, dus er is genoeg werk volgens minister kromp, of kramp or krom of kam of whatever, maar hij vergeet 1 ding. Je moet minimaal verpleegkundige B hebben. hmmm .. ja dat was ie even vergeten te vertellen. Over 2 maanden is misschien de bouw weer beter, ach dan kan iedereen in de bouw werken, maar natuurlijk .. dream on

Ik zag net nog een groot bord van Roemer PVDA, ik wilde er nog een tomaat tegen aangooien, maar helaas, ik had geen tomaten. Wat een bulleblaaskaak is dat zeg, die tram reed gauw door, zal ik ook doen.


Ziggo,

Ik ben het weer helemaal met je eens. Alleen al omdat je zo leuk schrijft maar ook inhoudelijk.

#34597 Het Leed Dat Uitzendbureau Heet

Geplaatst door Paul. aan 05 juni 2012 - 09:26

Een uitzend bureau kan een toegevoegde waarde hebben om werk en werk ervaring te verkrijgen. Maar op het moment dat er crisis is en er minder werk is, dan schrijven ze je ook niet meer in. Het maakt niet uit wat je van beroep bent of dat je ook werk wilt doen dat onder het niveau is. Het enige wat ze doen is cv's verzamelen. Als ik op een vacature reageer heb ik vaak binnen een uur al een afwijzing. Tempo team is hier heel goed in. Op iedere vacuture van tempo team, waar ik op reageer, krijg ik steevast een afwijzing, binnen een uur, met iedere keer de zelfde tekst.

Ik ben ook eens verplicht uitgenodigt voor een banen markt waar ik alle uitzend bureaus langs moest van de SD medewerker. Ik kreeg zelfs een lijst mee, die ik door de uitzend bureaus moest laten aftekenen. Samen met mijn werk coach (als getuige) ben ik dus als alle uitzend bureaus langs geweest, 13 stuks. Niet 1 wou me inschrijven. niet 1. Tig smoezen als excusis. Naast dat het me 7 uur aan tijd gekost heeft, heeft me dat geintje ook nog eens 15 euro aan parkeer gekost, naast de benzine kosten. En dan 0 resultaat. 0. maar goed, ze hebben mijn cv, waarschijnlijk zul je er niks meer van horen.

Dit jaar is de banenmarkt trouwens niet door gegaan wegens bezuinigingen en de weinige animo van de uitzend bureaus. Jammer. Er zaten best wel leuke dames bij om mee te kletsen. Je moet toch iets als ze je niet willen inschrijven.

Verder sluit ik me aan bij de reactie van KanHetBeter en Ziggo.

Sd medewerkers staan zelf niet in de werkelijkheid, dat hoeft ook niet want ze hebben zelf al een baan. Het is dus voor hun heel gemakkelijk om te schreeuwen dat je moet solliciteren, maar zelf hebben ze geen flauw benul hoe moeilijk het is om te solliciteren en wat daarbij allemaal komt kijken. Je moet op alles solliciteren, maar zoals Ziggo al terecht aangeeft, pas je niet in het profiel die de werkgevers eisen, ligt je cv al in de prullebak. Ook ik heb op schoonmaak werk gesolliciteerd, en productie werk, tuin bouw, groen voorziening ect.

Kijk de vacatures er maar op na, zonder ervaring of papieren, niet reageren. Werkgevers willen mensen die ze direct kunnen inzetten, ze willen geen mensen die je nog alles moet gaan aanleren of die je nog moet omscholen. Een ICT bedrijf zal geen schilder aannemen om bedrijfs systemen te beheren, ze zouden jaren bezig zijn om hem/haar dat te leren en dat zelfde geldt voor een schilders bedrijf, die zal ook geen ICT'er aannemen want ook die moet omgeschoold worden. Dat kost tijd en er is geen productie = kosten post en een werkgever wil winst, geen verlies.

Ik heb zelf een sollicitatie lijst, opgedeelt in 2 vakken, ongerichte sollicitaties en gerichte sollicitaties.

Aantal sollicitatie gespreken bij gericht solliciteren, dit jaar: 21, volgende week heb ik sollicitatie gesprek 22.  

Aantal sollicitatie gespreken bij ongericht solliciteren, dit jaar: 0

Mijn Sd medewerker, die altijd staat te schreeuwen dat je op alles moet reageren omdat je dan de beste kans op werk hebt, is na het zien van de lijst (inclusief de bewijs stukken) Stil, heel erg stil.


#34591 Het Leed Dat Uitzendbureau Heet

Geplaatst door Kan het beter? aan 05 juni 2012 - 07:05

Na jaren voor een uitzendbureau gewerkt te hebben schrijf ik mij principieel niet meer in. Te veel slechte ervaringen gehad en er was toendertijd maar één goed uitzendbureau en dat was 'START'.

Werkzoekende moeten zich nu toch echt eens gaan afvragen wat ze nu echt willen. Verplicht flexible werken zonder rechten en zo de arbeidsmarkt verknallen zodat de nieuwe generatie straks alleen maar zich in het ongewisse moet storten wat betreft hun toekomst en inkomen, of dat zij direkt contact houden met de toekomstige werkgever en men beide een band hebben met elkaar. Onbegrijpelijk dat de overheid bepaalt en je verplicht om je in te laten schrijven bij legale koppelbazen. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie vindt de mentaliteit van de werkzoekende maar niks, maar laten wij het nu eens omdraaien.

De politiek wil de rekening van deze crisis niet doorschuiven naar de volgende generatie maar de gemeenten dwingt hen wel om zich over te geven aan de grootste importeurs van goedkope buitenlandse krachten genaamd 'uitzendbureaus'. Door uitzendbureaus af te schaffen moeten werkgevers weer zelf de vacatures aan gaan bieden en werkzoekende gaan werven zoals het hoort. Werk je voor uitzendbureaus dan zijn het gewoon verloren jaren voor de meeste uitzendkrachten. En omdat het de nodige moeite kost voor de werkgevers omdat uitzendbureaus niet meer bestaan, dan zullen zij er niet voor kiezen om dan maandelijks van arbeidskrachten te wisselen. Investeren in je arbeidskrachten i.p.v. misbuiken dus.

Dat de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie de werkzoekende uit het zicht van de werkende wil ontrekken is mij wel duidelijk na het lezen van de link naar doorbraak.eu. Maar de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, en met H. Kamp voorop, is nu één van de grootste veroorzakers van de oplopende werkloosheid, en het liefst ziet deze Volkspartij voor Vrijheid en Democratie de werknemer voor niks werken. Kijk dat is nu de liberale gedachte om er van uit te gaan dat mensen goed zijn voor elkaar, maar de geschiedenis heeft allang bewezen dat dit niet werkt.

Uitzendbureaus zijn gewoon overbodig.


#34494 Wat Je Wel En Wat Je Niet Moet Doen Bij Aanvraag

Geplaatst door Ziggo1978 aan 30 mei 2012 - 05:58

Ik schrijf dit topic omdat ik mensen wil ondersteunen in hun aanvraag op WWB, of UWV of alle andere uitkeringen. Dit is geschreven uit mijn eigen ervaring. Ik zit er zelf nu ook midden in.

Iemand die een uitkering aanvraagt krijt te maken met de staat, rechtsysteem en het UWV, Sociale dienst is UWV, kan wel zijn dat ze zeggen dat het niet zo is, maar het is wel zo, alleen komt er bij de WWB ook nog gemeente bij kijken. Maar het blijft UWV. En er is maar 1 centraal punt en dat is de verschrikkelijke werk.nl waar de communicatie verloopt, meestal eenzijdig, want medewerkers reageren niet. Medewerker of Coach heeft ook geen naam.
We noemen het wat zullen we het noemen, ja niets. In ieder geval Werk.nl is belangerijk, deel daar echt alles in, of dat nu wel of niet moet, alles delen.

Je beschikt niet over een PC wat Nu

Ga naar het dichtsbijzijnde werkplein, daar kun je op werk.nl let er wel bij op dat heel veel sites afgesloten zijn van de buitenwereld zoals google, ik denk niet dat je in je hotmail account kan komen.
Ga het beste naar een vriend of vriendin en print daar de boel uit, kopieren is gratis bij werkplein, dus kopieer daar al je stukken nogmaals for free! Dan heb je een extra kopie.

Maar ik heb niemand die een pc heeft Wat Nu
Bij de balie van het CWI hebben ze een bakje met formulieren van sollicitatie activiteiten, vul deze in en maak ook daarvan weer een kopie, wel bij het CWI doen he, daar staan de kopieer machines voor
lever het daarna in in de bak die ernaast staat. Mail daarna via de werkmap een berichtje naar de het heeft geen naam coach en zeg dat je het hebt ingevuld.
Voor degene die wel over een pc beschikken, alles delen in de werkmap.

Jurist en Advocaat
Neem deze ten alle tijden, zeker in deze tijd, UWV maakt de wetten zelf, en gaan er van uit dat je ja en amen zegt.
Prodeo advocaten op WWB gebied zijn er ook. Als jurist raad ik Legal2People aan.

Inspanningsperiode

Geld voor mensen onder 27 jaar, sommige gemeentes als Rotterdam en Utrecht flikken dit bij iedereen wat niet mag volgens de wet. Mijn advies, laat lullen, schakel direct een jurist in en of advocaat.
Maar zorg gewoon in de tussentijd dat je je afspraken nakomt wat betreft inspanningsperide, gewoon doen wat ze zeggen, kunnen ze je ook niets maken.

Ik heb geen geld meer wat Nu?
- Maatschappelijk Werk inschakelen direct
- Woningbouw inschakelen
- Voorschot vragen (Broodnood)

Vind dat deze wet inspanningsperiode per direct afgeschaft moet worden, want dit is echt ziek, maar goed.

Wat gebeurd er na inspanningsperiode
Het UWV gaat controleren of je je ingespannen hebt, daarna gaat de aanvraag in en dan hebben ze 4 weken de tijd om te beslissen.

Ik snap wel dat de woede naar je hoofd stijgt, was het bij mij ook, ow nog steeds ...

Wat in de tussentijd doen.

NU.NL bezoeken, de reacties daar daar wordt je nog despressiever van
Geen rare dingen gaan opzoeken,ik belandde zelf ook op een gegeven moment bij het bericht Bloedbad UWV zeist en zelfmoord door crisis, kun je nagaan, hoever een mens op dat moment is. De gedachtens gaan een hele andere kant op. Wie maakt ons zo? De regering. Maar ga nooit jezelf verlagen op hun niveau. Sta er boven.

Overal op solliciteren
Ja overal, maakt niet uit op wat, ja uh niet op timmerman als je accountant bent he, want dat komt over als niet serieus, maar wel schoonmaak werk, word je niet voor aangenomen I know, maar je kan het proberen

Maak een plan

Maak een plan van je financieën en schakel budget beheer in, NIET schuldsanering, Budget Beheer, dat is wat anders. Die maken met jou een plan op financieel gebied
Schrap alle luxe, wat je echt niet nodig heb. Breid je kennis uit. En lees veel, wel goede dingen he, want internet is gevaarlijk, het zit vol met gekken waar je nog bozer om word.

Je bent dakloos
Crisisopvang en Noodbed, dat raad ik je aan, vanuit daar kun je een gesprek aangaan met een begeleider. Heb ik ook gehad, eerst noodbed en later crisis opvang. Nee ik ben geen alleenstaande moeder, ik ben single en heb geen kids. Schaam je niet voor het Leger des Heils, want ik heb daar gezeten een week, dat is wel 10 jaar geleden, maar ze zijn heel behulpzaam, vanuit daar kun je ook verdere stappen ondernemen. Ben je dakloos heb je recht op een voorschot, per cash.

Dat was het even voor nu, want ik ben echt doodmoe


#33529 Regering Weigert Voedselhulp Eu

Geplaatst door Houd het nooit op. aan 07 april 2012 - 04:39

Nou ik weet het niet hoor, maar wanneer wij, mijn dochter en ik, geen hulp van de voedselbank zouden krijgen dan hebben we inderdaad niet genoeg te eten.
Ik kan je verzekeren dat je dat niet redt met een alleenstaandenuitkering en twee personen.
Ik erger me behoorlijk aan jou. Wat doe je hier eigenlijk, de boel een beetje stangen?

Wat ik hier doe duppie?  Niet de boel stangen, maar erger me wel over de manier waarop jij denkt je mening te kunnen verkondigen. Ik heb recht op een eigen mening, net zoals jij dat hebt. En ik ben van mening dat wij met zijn allen ook zelf hebben meegewerkt aan hoe de economie er nu voor staat. Alle schuld bij de overheid neerleggen is een kromme gedachte. En ja ook ik moet toegeven dat het levensonderhoud duurder is geworden, maar dat heeft meerdere oorzaken. De grondstoffen zijn duurder geworden door mislukte oogsten, droogte etc. En waarom moet het rijke westen klagen als we met zijn allen eens zouden kijken naar Afrika, of zijn we dat ineens vergeten? Ik niet en besef me iedere dag wat een voorrecht het is om in het rijke westen te mogen wonnen, waar je de kraan opendraait en stromend water hebt. Vergis je niet, ook ik ben al 3 keer opnieuw moeten beginnen, en dat maakt me alleen maar sterker in mijn gevecht. En ik begrijp heus wel dat alleen de bijstand geen vetpot is met opgroeiende kinderen. Ik ben een vechter, waar ik recht op heb, dat zal ik krijgen, en met de zorgkostenpost hier zit ik ook al snel over de duizenden euro's per jaar, die je tegenwoordig ook niet meer zo makkelijk op kan geven bij de belasting. Ik was liever gezond met weinig kosten, dan ziek met hoge lasten, maar ik leg me daar bij neer, het is niet anders.


#32474 Wwb Gezinsinkomen

Geplaatst door Ren x aan 05 februari 2012 - 12:33

Hoi,

De situatie is als volgend, ikzelf woon nog thuis en zit sinds 2008 met medische klachten in de WWB.

Gisteren viel er een brief op de mat betreffende de langdurigheids toeslag.
Hierin wordt gevraagd naar het inkomen van alle gezinsleden + hun rekening nummers, bank saldo's en bezittingen (auto, motor enz.)
Verder wordt in de brief aangegeven dat ik geen langdurigheids toeslag krijg als ik hun gegevens niet verstrek.
Nu willen de andere gezinsleden dit niet doen vanwege privacy redenen.

Mogen ze dit zomaar vragen.? en kan dit wettelijk zo maar.?
Ikzelf weiger tenslotte niet de gegevens te verstrekken, maar iemand anders.


#32452 Inkomstenaftrek

Geplaatst door peter12 aan 03 februari 2012 - 02:06

Beste Marcel,


Stel iemand is 52 weken onafgebroken werkloos en gaat 10 uur werken in een familieovereenkomst vanuit pgb, je bent dan geen werknemer, volgens mij worden dan alleen de 10 uur gekort (is dit juist?)
Voor die overige 30 uur (ww = 2000 p/m) gaat betrokkene daarna 40 uur werken voor 1500 p/m hier vind volgens mij ook geen inkomstenaftrek plaats omdat betrokkene voor 10 uur al in de familieovereenkomst aan het werk was, was dit niet het geval dan zou er een aanvulling zijn op die 2000 - 1500 van 70% = 950 totaal inkomen zou dan zijn 950+1500 = 2450 klopt dit en is de duur van deze aanvulling tot einde oorspronkelijke ww duur?

Stel de na een half jaar stoppen die 40 uur en betrokkene wordt voor 40 uur werkloos (familie overeenkomst 10 uur  blijft bestaan) . Hoe wordt dan de garantiedagloonregeling uitgevoerd?
De oorspronkelijke 30 uur weer tegen 2000 (oude ww) is dus 1500ww (garantiedagloonregeling) en de nieuwe 10 uur op basis van  70%x1500:4= 262,50? totale ww 1762,50? en inkomsten famileovereenkomst komen er voor 100% bij.
M.a.w. wordt er geen rekening gehouden met de inkomsten uit de familieovereenkomst? Ook al is er in totaal 50 uur (40 uur ww en 10 uur familieovereenkomst).

Ander uitgangspunt:

Betrokke vind geen nieuw werk en komt in aanmerking voor de i.o.a.w.: als de familieovereenkomst nog steeds bestaat zal deze verrekend worden met de i.a.o.w.
Echter als deze is gestopt vind er dan een verdeling plaats tussen 75% i.o.a.w.(30 uur ww) en 25% i.o.a.z.? (10 uur familieovereenkomst)  of zijn die 30 uur ww (1500) voldoende voor volledige i.a.o.w.?


Ik hoop dat het duidelijk is en ben benieuwd naar je antwoord.

Groet Peter


#31672 Wijzigingen Ioaw 2012

Geplaatst door Paul. aan 21 november 2011 - 09:48

Als mr Kamp zijn zin krijgt, valt straks ook de IOAW, net zoals de Wajong en andere uitkeringen, onder de huishoudtoets.

Wist je trouwens dat (gemeten eind juni 2011) er 40 duizend bijstandsuitkeringen naar 65-plushuishoudens gaan? Ik wil wel eens weten wat het effect van de huishoud toets op hen gaat worden.


#31291 Alleenstaande Moeder

Geplaatst door mona1984 aan 11 oktober 2011 - 05:15

Bedankt Janz voor je reactie

Wat erg dat Nederland zo aan het verharden is.
Maar vind ik ook weer niet gek als alle moeders 45 uur per week hun kinderen in de opvang zetten.
Overal waar je komt ben je als klant geen koning meer, maar een nummertje.
Ik merk het bij ons op het kdv ook.
De leidsters zijn totaal niet emotioneel betrokken bij de kinderen.
Ze doen gewoon hun werk en hun geld komt toch wel binnen.
Ik zet mijn zoontje (22maanden)  daar in het lokaal, neem afscheid en ga 15 min buiten voor het raam staan kijken wat er gebeurd.
Ik zie mijn zoontje onwennig om zich heen kijken en zoeken naar een veilig punt, maar voor zijn gevoel is er geen veilig punt meer.
Uiteindelijk gaat hij maar spelen met de vrachtauto's. Lievelings speelgoed.
Een leidster pakt hem op en zet hem in een ander lokaal en trekt de deur van de autohoek dicht.
Natuurlijk gaat hij huilen, hij was met zijn lievelingspeelgoed aan het spelen.
Niemand heeft oog voor hem.
Ik stond op het punt weer naar binnen te lopen maar een leidster zag mij staan voor het raam en toen liep ze naar hem toe en gaf ze hem de vrachtauto terug.
Overal waar je komt merk je tegenwoordig dat je maar een nummertje bent geworden.
Alles word steeds gestructureerder en daar word het niet bepaald gezelliger op.
Ze moeten moeders met jonge kinderen met rust laten.
Dit zou makkelijk gaan met het geld dat de overheid heeft.
Nee inplaats daarvoor kiezen ze voor een achterlijk ov chip systeem in alle bussen aan te schaffen en wat denk je dat alle kinderopvang toeslag kost.
Of alle verzorgings tehuizen.
En dan heb ik het nog niet over wat sommige verdienen per maand en alle banken flikken.
Ik had mijn ouders en de ouders van mijn man kunnen verzorgen en mijn kinderen gewoon kunnen groot brengen zoals dat vroeger de normaalste zaak van de wereld was.
Ik ben heel tevreden met weinig.
Als ik een dak boven mijn hoofd heb, een ruime tuin heb om mijn groente te kunnen verbouwen en dieren te houden ben ik de gelukkigste mens op aarde.
Meer heb ik niet nodig hoor, jammer dat we dat tegewoordig van weinigen meer kunnen zeggen.
Al zou mijn bijstand gehalveerd worden, zou ik nog ervoor kiezen thuis bij mijn kinderen te blijven.


#29393 Wanneer Betaalt Uwv Vakantiegeld Uit?

Geplaatst door Gast aan 12 mei 2011 - 06:47

Komt het vakantie geld nu vandaag of morgen met de wia uitkering,want op de site staat de 13e....maar is toch uiterst de 13e uitbetaling.....

Zit namelijk een beetje in spanning want m'n kat is ziek en moet geholpen worden door de dierenarts en het kan alleen maar als ik m'n geld pas heb.

Sorry voor het niet registreren.


#29225 Uwv Vraagt Uitstel Van Betaling Aan

Geplaatst door Gast aan 19 april 2011 - 08:50

Een voorschot wat terugbetaald moet worden is voor velen een onmogelijkheid.
Jammer dat er zovelen zijn die hier zich niet eens een voorstelling van kunnen maken.

Ook de mensen die deze maatregel treft die roepen: wat is nou het probleem: je krijgt toch vakantiegeld? (NIET DAARVOOR BEDOELD!!!) en: Je kunt toch een voorschot krijgen?- kunnen misschien eens PROBEREN zich voor te stellen dat iets "lenen" inhoud: 5 maanden daarna nóg een lager inkomen EN DAT DAT VOOR ANDEREN MISSCHIEN ECHT ECHT ECHT NIET KÁN)


#29175 Recht Op Wwb

Geplaatst door misja aan 14 april 2011 - 02:04

Of iemand werk kan vinden en of iemand de mogelijkheid heeft zelf haar vragen te stellen lijkt me van hier af erg moeilijk te beoordelen.