Spring naar inhoud

SZW Forum gebruikt cookies. Lees de Privacy Policy. Klik op de OK knop en overweeg een donatie om het forum te behouden:    OK
OK

Meer professionals

Hulp gevraagd

De kosten van deze website leiden tot sluiting ervan, tenzij u een kleine bijdrage kunt doen. We houden het al 15 jaar vol, zonder subsidie, maar het geld is er niet meer. DONEER NU !
Doneer nu € 5,-
Ruimere beurs? Doneer € 25,-

Klik op het bedrag. U betaalt met iDeal

Bij voorbaat dank
Stichting Internet Werkt.
info @ internetwerkt.nl

Mededelingen

Sociaal zekerheidsrechtHeb je een eigen website? De code van deze gratis widget is hier te vinden !
Foto
- - - - -

Artikel 44


6 reacties op dit onderwerp

#1 marjane

marjane

  Schrijvend lid

 • Leden
 • PipPip
 • 11 berichten

Geplaatst 14 november 2010 - 03:52

Beste lezer,
In Juni 2000 ben ik, na een aantal jaren volledig arbeidsongeschikt te zijn geweest, weer gaan werken.
Gezien de twijfel aan duurzaamheid is er door het UWV ( destijds Cadans) artikel 44 toegepast.
Vervolgens heb ik in de periode 1 juni 2000 - 18 oktober 2004 36 maanden volledig gewerkt. Echter tussendoor 2 periodes ( van meer dan 4 weken) volledig arbeidsongeschikt geweest ( periodes van 6 en 9 maanden).
Als ik art. 44 lid 2b goed interpreteer kan artikel 44 zolang worden toegepast totdat er 36 maanden ( 3 jaar) zijn bereikt door optellingen van de maanden die ik wel volledig gewerkt heb c.q. volledig inkomsten uit arbeid heb gehad ( resterende tijdvak) . In mijn situatie zou dit betekenen dat art. 44 niet meer van toepassing was vanaf 1 september 2004 ( 6+9+ 36 maanden vanaf 1 juni 2000) ) Klopt dit?

Het UWV stelt dat er door verschillende wetswijzigingen de termijn waarop art. 44 van toepassing kan zijn de afgelopen jaren nogal eens gewijzigd is van 3 jaar naar 6 maanden en nu naar 5 jaar. Kunt u mij aangeven welke termijn in bovenstaande periode ( juni 2000 t/m 2005 ) van toepassing was?

Toen deze termijn (van 3 jaar?) was afgelopen was ik volledig aan het werk. Had ik toen automatisch volledig arbeidsgeschikt bevonden moeten worden door het UWV?

Alvast bedankt voor de reactie
Marjan

#2 Marcel

Marcel

  Senior lid

 • Leden
 • PipPipPipPipPip
 • 3197 berichten

Geplaatst 14 november 2010 - 04:13

Beste Marjan,

Tot 1 januari 2009 goldt een termijn van maximaal 3 jaar voor de toepassing van art. 44. Na beoordeling van UWV kon die termijn ook eerder beindigd worden (minimaal 6 maanden, maximaal 3 jaar) als er geen twijfel was aan de duurzaamheid/geschiktheid van het werk.
Sinds 1 januari 2009 geldt een termijn van 5 jaar die niet eerder beindigd wordt.

Als je een periode korter dan 4 weken geen inkomsten hebt gehgad wordt er gewoon doorgeteld. Wat er gebeurt als je, zoals jij meer dan 4 weken geen inkomen hebt, weet ik eerlijk gezegd niet goed. Tel je weer verder als je weer inkomen hebt tot je aan 3 jaar zit, of begin er een nieuwe periode van 3 jaar te lopen. Ik denk eerlijk gezegd het laatste, waardoor jij niet aan de termijn van 3 jaar inkomsten kort en je WAO niet definitief aangepast wordt aan je inkomsten, dus niet bijv. definitief volledig arbeidsgeschikt).

(Tekst geldend op: 14-11-2003)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel 44
1.Indien degene, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, inkomsten uit arbeid geniet, wordt,
zolang niet vaststaat of deze arbeid als arbeid, bedoeld in artikel 18, vijfde lid, kan worden aangemerkt, de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet ingetrokken of herzien, doch wordt die uitkering:
a. niet uitbetaald indien de inkomsten uit arbeid zodanig zijn, dat als die arbeid wel de in artikel 18, vijfde lid, bedoelde arbeid zou zijn, niet langer sprake zou zijn van een arbeidsongeschiktheid van ten minste 15% of
b. indien het bepaalde onder a niet van toepassing is, uitbetaald tot een bedrag ter grootte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, zoals deze zou zijn vastgesteld, indien die arbeid wel de in artikel 18, vijfde lid, bedoelde arbeid zou zijn.
2.De toepassing van het bepaalde in het eerste lid vindt ten hoogste plaats over een aaneengesloten termijn van drie jaren, aanvangende op de eerste dag waarover de inkomsten uit arbeid bedoeld in dat lid worden genoten.
Deze termijn wordt geacht niet te zijn onderbroken indien gedurende perioden van korter dan vier weken geen inkomsten uit arbeid worden genoten. Na afloop van de in de eerste volzin genoemde termijn wordt de in het eerste lid bedoelde arbeid aangemerkt als arbeid, bedoeld in artikel 18, vijfde lid.
3.Indien degene, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, inkomsten uit arbeid geniet, die bestaan uit loon ingevolge een arbeidsovereenkomst als bedoeld in de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet sociale werkvoorziening vindt het tweede lid geen toepassing.
4.Na afloop van een kalenderkwartaal wordt het gezamenlijke bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, die op grond van het derde lid niet zijn uitbetaald wegens het genieten van het loon, bedoeld in het derde lid alsmede van de dientengevolge niet uitbetaalde vakantie-uitkeringen, vermeerderd met het bedrag aan premies dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij uitbetaling daarover op grond van enige wet verschuldigd zou zijn en dat niet op de uitkeringen in mindering kan worden gebracht, aan s Rijks kas afgedragen.
5.Onze Minister kan bepalen dat het tweede lid geen toepassing vindt ten aanzien van bepaalde groepen personen.
6.Onze Minister kan met betrekking tot dit artikel nadere, en voor bijzondere gevallen, zonodig afwijkende regels stellen.

Met vriendelijke groet, Marcel.


#3 marjane

marjane

  Schrijvend lid

 • Leden
 • PipPip
 • 11 berichten

Geplaatst 14 november 2010 - 04:39

Dag Marcel,

Bedankt voor je snelle reactie.
Onderstaand artikel 44, zoals ik dat van www.arbeidsrechter.nl heb gecopieerd.
Artikel 44 (WAO)

1. Indien degene, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, inkomsten uit arbeid geniet, wordt, zolang niet vaststaat of deze arbeid als arbeid, bedoeld in artikel 18, vijfde lid, kan worden aangemerkt, de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet ingetrokken of herzien, doch wordt die uitkering:
a. niet uitbetaald indien de inkomsten uit arbeid zodanig zijn, dat als die arbeid wel de in artikel 18, vijfde lid, bedoelde arbeid zou zijn, niet langer sprake zou zijn van een arbeidsongeschiktheid van ten minste 15% of
b. indien het bepaalde onder a niet van toepassing is, uitbetaald tot een bedrag ter grootte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, zoals deze zou zijn vastgesteld, indien die arbeid wel de in artikel 18, vijfde lid, bedoelde arbeid zou zijn.
2. De toepassing van het bepaalde in het eerste lid vindt ten hoogste plaats over een aaneengesloten termijn van drie jaren, aanvangende op de eerste dag waarover de inkomsten uit arbeid bedoeld in dat lid worden genoten.
Deze termijn:
a. wordt geacht niet te zijn onderbroken indien gedurende perioden van korter dan vier weken geen inkomsten uit arbeid worden genoten;
b. wordt, indien gedurende perioden van vier weken of langer geen inkomsten uit arbeid worden genoten, onderbroken, met dien verstande dat het van de drie jaren resterende tijdvak aanvangt vanaf het moment waarop opnieuw inkomsten uit arbeid worden genoten.
Na afloop van de in de eerste volzin genoemde termijn wordt de in het eerste lid bedoelde arbeid aangemerkt als arbeid, bedoeld in artikel 18, vijfde lid.

Ik maak uit art. 2b op dat de periodes die je arbeidsgeschikt bent cumulatief zijn tot de 3 jaar is opgebruikt. Je geeft aan dit niet zeker te weten. Mocht dit wel zo zijn betekent dat dan praktisch dat na de 3 jaar automatisch een aanpassing had plaats moeten vinden van mijn WAO naar < 15 % ( volledig arbeidsgeschikt?
Marjan

#4 Marcel

Marcel

  Senior lid

 • Leden
 • PipPipPipPipPip
 • 3197 berichten

Geplaatst 14 november 2010 - 05:03

Beste Marjan,

Als je de termijn van 3 jaar volmaakt, dan wordt de verrichte arbeid als passend/duurzaam aangemerkt en wordt je er dus op afgeschat, wat afhankelijk van de hoogte van de inkomsten inderdaad kan neerkomen op <15% AO, dus intrekking WAO.

De tekst zoals jij die aanhaalt dateert ergens uit 2008 (waarschijnlijk laatste tekst voor wijziging naar 5 jaar). Voor jou is de tekst die rond het beoordelingsmoment in 2003/2004 gold belangrijker. Vandaar dat ik eind 2003 heb genomen. Daarin staat niet expliciet dat er doorgeteld wordt na onderbreking, wat echter niet betekent dat het niet zo toegepast zou moeten worden, maar dat weet ik dus niet.

Met vriendelijke groet, Marcel.


#5 marjane

marjane

  Schrijvend lid

 • Leden
 • PipPip
 • 11 berichten

Geplaatst 14 november 2010 - 06:16

Beste Marcel,

Helder. Het UWV heeft na die periode nooit meer iets van zich laten horen om me vervolgens in 2007 op te roepen in het kader van de wettelijke herbeoordelingen. De verzekeringsarts sprak mede zijn verbazing uit over de oproep: "als ik uw dossier eerder had doorgenomen had ik u niet opgeroepen; u bent al lang <15 % AO ". Volledig terecht werd ik natuurlijk afgeschat tot < 15 % AO. Het UWV heeft er toen een nieuwe beschikking van gemaakt gedateerd op de herbeoordelingsdatum waarin ik dus arbeidsgeschikt werd verklaard. Ik heb toen geen moment de gevolgen van de datering kunnen overzien.
Mijn verschil van mening met het UWV is dus de intrekkingsdatum WAO ( ik ben van mening dat deze eerder had moeten plaatsvinden). Deze datum heeft gevolgen voor mijn huidige volledige arbeidsongeschiktheid : onder welke wettelijke regeling ik val; nml. WAO of WIA
In ieder geval bedankt voor je bijdrage; er zijn weer wat zaken helderder.
Marjan

#6 Marcel

Marcel

  Senior lid

 • Leden
 • PipPipPipPipPip
 • 3197 berichten

Geplaatst 15 november 2010 - 12:28

Beste Marjan,

Als je binnen 5 jaar na de beindigingsdatum van je WAO, door dezelfde ziekteoorzaak, weer toegenomen arbeidsongeschikt wordt, val je nog onder de WAO. In alle andere gevallen (bij andere ziekteoorzaak of na 5 jaar bij dezelfde ziekteoorzaak) val je onder de WIA.

Overigens zouden veel mensen er blij mee zijn om nog onder de WAO te kunnen vallen. Zeker bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid over een langere periode is de WAO vaak voordeliger. De WAO geeft ook al vanaf 15% AO-heid een uitkeirng en de WIA pas vanaf 35%.

Met vriendelijke groet, Marcel.


#7 thenewone

thenewone

  Senior lid

 • Leden
 • PipPipPipPipPip
 • 371 berichten

Geplaatst 15 november 2010 - 04:13

Beste marjane,

Inderdaad is de wetgeveing of de 3 jaar doortellen niet duidelijk.

Hier een memorie van toelichting verzamelwet sociale verzekeringen 2006 van de wetswijziging art.44 WAO ingaande 29 december 2005:
-
Indien een Wajong-gerechtigde inkomsten uit arbeid gaat genieten, wordt de uitkering op grond van de Wajong in verband met die inkomsten niet ingetrokken of herzien gedurende een tijdvak van vijf jaar. De inkomsten worden in mindering gebracht op de uitkering (anticumulatie). In het tweede lid van artikel 50 is een regeling getroffen voor de situatie waarin de arbeid onderbroken wordt. Indien de periode van onderbreking van de werkzaamheden langer is dan vier weken, dan wordt ook het tijdvak van vijf jaar onderbroken. Na hervatting van dezelfde arbeid als vr de onderbreking vangt het resterende deel van de periode van vijf jaar aan. Met de voorgestelde wijziging wordt verduidelijkt dat dit uiteraard geldt voor de hervatting in dezelfde arbeid als verricht vr de onderbreking. rblz.|13| Indien andere arbeid is aanvaard, kan een nieuwe periode van vijf jaar ingaan. Deze wijziging heeft terugwerkende kracht tot en met 29 december 2005, het moment waarop de onderbrekingsregeling is gewijzigd.
Dezelfde verduidelijking is opgenomen in artikel 44, tweede lid, van de WAO en artikel 58, tweede lid, van de WAZ. Daar gaat het om tijdvakken van ten hoogste drie jaar. Voor het overige is de onderbrekingsregeling dezelfde.
-
Deze wijziging heeft als doel om duidelijk te maken dat als na de onderbreking langer dan 4 weken er weer wordt aangevangen met een inkomen in dezelfde arbeid de termijn alleen onderbroken is en niet opnieuw aanvangt.
Dit is vermoedelijk gedaan omdat daarvoor in alle situaties, van 4 weken of langer onderbreking, er een nieuwe termijn van maximaal 3 jaar werd gestart, daar dit in dezelfde arbeid ongewenst bleek is begin 2006 de wet hierin gewijzigd.
Mijn insteek is dus ook dat in die periode normaliter de termijn van maximaal 3 jaar opnieuw zijn aanvang vond in alle situaties indien de onderbreking 4 weken of langer was (2003).

Mvg, thenewone
Reageer op dit onderwerp  


0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 gasten, 0 anonieme bezoekers