Spring naar inhoud

SZW Forum gebruikt cookies. Lees de Privacy Policy. Klik op de OK knop en overweeg een donatie om het forum te behouden:    OK
OK

Meer professionals

Hulp gevraagd

De kosten van deze website leiden tot sluiting ervan, tenzij u een kleine bijdrage kunt doen. We houden het al 15 jaar vol, zonder subsidie, maar het geld is er niet meer. DONEER NU !
Doneer nu € 5,-
Ruimere beurs? Doneer € 25,-

Klik op het bedrag. U betaalt met iDeal

Bij voorbaat dank
Stichting Internet Werkt.
info @ internetwerkt.nl

Mededelingen

Sociaal zekerheidsrechtHeb je een eigen website? De code van deze gratis widget is hier te vinden !
Foto

Wet Werken Naar Vermogen - Stand Van Zaken


1 reactie op dit onderwerp

#1 Jets

Jets

    Senior lid

  • Admin
  • PipPipPipPipPip
  • 2825 berichten

Geplaatst 19 april 2011 - 10:09


Wet werken naar vermogen – Stand van zaken

Al enige tijd is in velerlei gremia informatie terug te vinden over de Wet werken naar vermogen. Daarbij lekten vorige week ook reeds de eerste hoofdlijnen van het concept bestuursakkoord uit (zie bijvoorbeeld het artikel in deVolkskrant). Tijd daarom voor een pas op de plaats met de vraag wat (op basis van de nu aanwezige informatie) gaat wijzigen voor respectievelijk de Wajong-ers, de Wsw-ers en natuurlijk de WWB/WIJ-ers?

Wat gaat er wijzigen voor de Wajong-ers?
Binnen de Wajong moeten we twee groepen onderscheiden:
a) de groep die voor 1 januari 2010 in de Wajong terecht is gekomen. Deze groep zal voor 1 januari 2014 worden herbeoordeeld. De personen die binnen deze herbeoordeling worden aangemerkt als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt behouden vervolgens (na 1 januari 2014) een recht op uitkering ter hoogte van 75% van het Wettelijk minimumloon (WML), de anderen vallen per die datum terug naar 70% van het WML. Deze gehele groep blijft verder bij het UWV en gaat niet over naar de gemeente;
B) de groep die vanaf 1 januari 2010 in de zgn. Wet Wajong terecht is gekomen. Ook deze groep wordt herbeoordeeld. Personen die worden aangemerkt als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt blijven vallen onder de Wajong en krijgen 75% van het WML. De overigen gaan vallen onder de Wet Werken naar Vermogen (WWNV). Hun uitkeringsrecht wordt geschoeid op de bijstandsystematiek, waardoor hun evt. recht op uitkering afhankelijk wordt van een inkomens- en vermogenstoets, waarbij ook het inkomen en vermogen van de partner (of wanneer de vorige week door het kabinet bekendgemaakte plannen doorgang vinden: het gezin) worden betrokken. Bij inwerkingtreding van de WWNV gaat het zittende bestand m.u.v. de volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (ca. 30.000 Wet Wajongers) direct over naar de gemeente. Nieuwe aanvragen worden vanaf dan ook door de gemeente afgehandeld. Blijkt betrokkene op een bepaald moment volledig en duurzaam arbeidsongeschikt dan komt hij alsnog in de Wajong terecht, in andere gevallen blijft hij bij de gemeente. Ook voor de re-integratie zal deze groep moeten aankloppen bij de gemeente. De re-integratiegelden voor Wajongers (€ 156 miljoen) worden naar het Participatiebudget doorgeschoven. De gemeente ontvangt daarbij ook een deel van het aan het UWV ter beschikking staande budget voor uitvoeringskosten (in 2011 totaal € 99 miljoen, € 120 miljoen in 2014).

Wat gaat er wijzigen voor de Wsw-ers?
Ook binnen het Wsw bestand is een tweedeling te maken:
a) de groep die op dit moment over een Wsw-indicatie beschikt en werkzaam is in Wsw-verband behoudt zijn rechten. Deze groep zal geen directe gevolgen ondervinden van de WWNV. Wel heeft deze groep wellicht nu al last van de op het Wsw budget doorgevoerde bezuinigingen. Voor 2011 is dat € 120 miljoen. Concreet houdt dit in dat het bedrag dat gemiddeld beschikbaar is per voltijds Wsw-plaats (€ 25.000 voor een matig gehandicapte en € 31.000 voor een ernstig gehandicapte) dit jaar met ruim duizend euro is verlaagd. Deze bezuiniging moet vooral zijn vorm krijgen in een efficiëntere bedrijfsvoering binnen de Sw-sector. Cedris zelf – de belangenorganisatie van Sw-bedrijven – heeft ook aangegeven dat een efficiëntere bedrijfsvoering tot de mogelijkheden moet behoren, zij het niet op zo’n korte termijn. Het is aan gemeenten om in samenwerking met de Sw-bedrijven de tering naar de nering te zetten. Daarbij zal zonder meer ook gekeken worden naar de mogelijkheden binnen de Cao voor de Sw-sector, mede omdat juist op dit moment de onderhandelingen over een nieuwe Cao gaande zijn. Met € 120 miljoen zijn we daarbij nog niet aan het einde van de bezuinigingen. De Krom heeft zelf aangegeven de verwachting te hebben dat een bedrag van gemiddeld € 20.000 per Wsw-plaats haalbaar moet zijn. In combinatie met de geleidelijke afname van het aantal Sw-plaatsen moet dit leiden tot een totale bezuiniging van € 650 miljoen structureel. De hier genoemde bezuiniging vormt op dit moment het struikelblok om te komen tot een bestuursakkoord.
B) de groep die wel een Wsw-indicatie heeft maar geen dienstverband (de personen op de wachtlijst) valt voor zover ze een indicatie begeleid werken hebben onder de doelgroep van de WWNV. Personen met een indicatie beschut werken blijven aangewezen op de Wsw. Zij hebben echter geen recht meer op plaatsing. Dat laatste geeft gemeenten de ruimte om het aantal Wsw plaatsen af te bouwen naar uiteindelijk 30.000 beschutte werkplekken. Bij die afbouw wordt ernaar gestreefd 1/3 van het totaal aantal beschikbaar gekomen Sw-plaatsen toch weer op te vullen. Op personen die onder de Wsw vallen blijft verder bij een Sw-dienstverband de Sw-Cao van toepassing (op dit moment inkomen tot 130% van het WML bij een full time dienstverband). Voor de groep die onder de WWNV komt te vallen (indicatie begeleid werken) geldt dat bij de gemeente de opdracht ligt om via loondispensatie een regulier dienstverband te regelen. Bij loondispensatie vindt aanvulling plaats tot 100% van het WML.

Voor de nieuwe groep arbeidsgehandicapten (de instroom na inwerkingtreding WWNV) geldt dat zij nog steeds in aanmerking kunnen komen voor een Wsw-indicatie, voor zover ze zijn aangewezen op beschut werken. Deze indicatie biedt dan de mogelijkheid van plaatsing binnen een Wsw-dienstverband. De overige nieuwe arbeidsgehandicapten behoren per dat moment tot de doelgroep van de WWNV, waarvoor het middel loondispensatie kan worden ingezet.

Tenslotte wordt het budget van de Wsw en WWB/WIJ ontschot. De Wsw-middelen worden (gelijk de re-integratiemiddelen vanuit de Wajong) aan het WWB-werkdeel toegevoegd. De vrees bestaat dat dit tot gevolg zal hebben dat de eventuele tekorten op het Wsw budget (in 2009 werd zonder de huidige bezuinigingen door de gemeenten reeds 60 miljoen op het Wsw-budget bijgelegd) zullen worden afgewenteld op het reeds krimpende re-integratiebudget (zie hieronder) waardoor er (nog) minder middelen voor de arbeidsinschakeling over blijven.

Wat gaat er wijzigen voor de WWB-ers?
Voor de WWB geldt dat de directe wijzigingen naar aanleiding van de WWNV vooral gelegen zijn in bezuinigingen. Die bezuinigingen zien op het Participatiebudget waarbinnen de middelen voor re-integratie stapsgewijs worden teruggebracht tot nog slechts € 393 miljoen in 2015 ten opzichte van € 1.336 miljoen in 2011 (bron: memo Divosa). Dat die bezuinigingen in wezen los staan van de WWNV bleek vorige week, toen bekend werd dat ondanks het uitstel met betrekking tot de inwerkingtreding van de WWNV, volgend jaar toch reeds een bezuiniging van € 400 miljoen wordt ingeboekt op het re-integratiebudget. Deze bezuiniging zal zonder meer gevolgen hebben voor de mate waarin, maar ook de wijze waarop gemeenten invulling gaan geven aan hun re-integratietaak. Ideëen op dat vlak laat ik nu even onbesproken. Daarbij komt nog dat het Rijk in wezen de gemeenten geen vrijheid wil geven als het gaat om de vraag voor welke personen zij gebruik kan maken van het middel loondispensatie. Gezien het feit dat de VNG hier echter geen punt meer van maakt bij de onderhandelingen rond het bestuursakkoord en vrijheid bij de inzet van re-integratiemiddelen wel een duidelijk speerpunt van de VNG was, mogen we er vanuit gaan dat gemeenten toch enige vrijheid gaan krijgen op dit vlak. Voor wie een beeld wil krijgen hoe loondispensatie in de wet verankerd kan worden, zie de huidige Tijdelijke wet pilot loondispensatie (met name artikel 7 en 8).

Verder zal de WWB-populatie vooral gevolgen ondervinden van de op 8 april door de ministerraad behandeldeaanscherpingen binnen de WWB. Daarbinnen zijn de huishoudtoets en de 4-weken wachttijd bij aanvraag natuurlijk de meest in het oogspringende wijzigingen, maar ook de invoering van een vorm van Werkleerplicht voor jongeren tot 27 jaar en de intrekking van de WIJ vragen om aandacht. Deze wijzigingen staan echter los van de WWNV en kunnen dus ook op een eerder tijdstip in werking treden.

Tenslotte zal de WWB ook in het kader van het Handhavingsprogramma van het ministerie enige wijzigingen ondervinden. Die zien dan met name op het feit dat in de wet wordt verankerd dat recidive bij schending inlichtingenplicht een maatregel van 3 maanden 100% oplevert en de gemeenten de mogelijkheid wordt geboden weer te gaan werken met bestuursrechtelijke boetes. Ook dit is een los van de WWNV staand wetgevingstraject.

Bovenstaande is een vrij zakelijke weergave van wat op dit moment bekend is. De veranderingen in processen en klantbenadering waar deze wijzigingen om vragen heb ik voor nu onbesproken gelaten. Op een later tijdstip kom ik daar binnen dit weblog vanzelf op terug.
Bron Stimulansz


Vriendelijke groet - Jets

#2 Gast_guestje_*

Gast_guestje_*
  • Gasten

Geplaatst 01 mei 2011 - 09:02

Wat gaat er wijziging voor WAO met een slapende Wajong die een dienstverband hebben bij de WSW en gedetacheerd zijn en dus wel al werken naar vermogen ???Reageer op dit onderwerp  


0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 gasten, 0 anonieme bezoekers